20-21 kwietnia 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat – 21 kwietnia 2023

Praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców – kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole PIP i SG

Slide

Lata 2022-2023 to czas dynamicznych zmian w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wprowadzone zmiany w powiązaniu z dotychczasowymi przepisami spowodowały nie mały chaos w poczynaniach osób odpowiedzialnych za proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce. Program został przygotowany na postawie praktycznych problemów przekazywanych w trakcie szkoleń / warsztatów, kazusów prawnych oraz ujawnionych w czasie audytów oraz będących następstwem prowadzonych postępowań w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w latach 2022-2023. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

W czasie szkolenia / warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 2. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 3. Uproszczona procedura legalizacji pracy obywateli Ukrainy oraz możliwości delegowania do i z Polski.
 4. Obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 5. Prawidłowe zatrudnienie na podstawie „oświadczenia”.
 6. Zezwolenia na pracę – z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 7. Zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pobyt i pracę – prawidłowe poruszanie się po procedurach pobytowych.
 8. Zmiany w zakładzie pracy i ich wpływ na dokumenty legalizujące pracę.
 9. Obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
 10. Wymogi dotyczące dokumentów przed i w trakcie zatrudnienia cudzoziemców.
 11. Kwalifikacje, uprawnienia, badania, szkolenia i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa cudzoziemców.
 12. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

Agenda szkolenia:

08.30 – 09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00 – 10.20 ZAJĘCIA
10.20 – 10.30 PRZERWA
10.30 – 11.50 ZAJĘCIA
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.20 ZAJĘCIA
13.20 – 13.50 PRZERWA NA LUNCH
13.50 – 15.00 ZAJĘCIA
15.00 – 15.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wjazd obywateli Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. i jego wpływ na pracę. 
 2. Problem peselu i jego wpływ na niezarejestrowanych obywateli Ukrainy przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 3. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i jego wpływ na pracę na podstawie powiadomienia, oświadczenia lub zezwolenia na pracę.
 4. Zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy oraz zmiana warunków pracy.
 5. Problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy.
 6. Problem wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach.
 7. Odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 8. Zobowiązanie do powrotu, a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 9. Zezwolenia na pracę / pobyt i pracę obywateli Ukrainy bez wskazywania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i bez warunków zatrudnienia.
 10. Obywatele Ukrainy bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 11. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne” – uproszczona procedura dla obywateli Ukrainy.
 12. Czas pobytu na podstawie wizy Schengen / dokumentów państw UE / stampili
  w paszporcie, a możliwość pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.
 13. Pobyt turystyczny, a brak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt.
 14. Brak informacji w dokumencie państwa UE, a legalny pobyt w Polsce.
 15. Konsekwencje przebywania na terytorium UE cudzoziemców pracujących w polskich podmiotach bez wymaganych dokumentów pobytowych.
 16. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi.
 17. Obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę.
 18. Zakończenie studiów / uzyskanie dyplomu / polska uczelnia / uczelnia w Polsce, a praca bez zezwolenia.
 19. Procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce.
 20. Problem wykonywania prac polegających na kształceniu / działalności naukowej / dodatkowych czynności / pracy zdalne cudzoziemców na uczelniach / instytutach badawczych.
 21. Wynagrodzenie porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w „oświadczeniach”.
 22. Rejestrowanie / przerwa / zmiana / zakończenie pracy, a okresy „oświadczenia”.
 23. Zależności umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej w trakcie powierzania pracy na podstawie „oświadczeń”.
 24. Zabezpieczenie podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”.
 25. Błędy w procedurze / zmiany w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na pracę.
 26. Ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do Polski oraz w wykonywaniu pracy poza granicami Polski cudzoziemców zatrudnionych w polskich podmiotach.
 27. Ograniczenia dla cudzoziemców pełniących funkcje w polskich spółkach.
 28. Dopuszczalne zmiany w treść zezwolenia na pracę.
 29. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę.
 30. Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pracę.
 31. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 32. Problem minimalnego wynagrodzenia w zezwoleniach na pobyt / pobyt i pracę.
 33. Zmiana zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę, a nowe zezwolenie na pobyt / pobyt i pracę.
 34. Dodatkowa praca / czynności z obowiązkiem i bez obowiązku legalizacji pracy.
 35. Prawidłowe zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 36. Przejście cudzoziemca posiadającego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 37. Problem zmiany zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemców zwolnionych,
  z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 38. Zezwolenie na pobyt a wydanie / zmiana / ważność karty pobytu.
 39. Ograniczenia w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w „wysokich kwalifikacjach”.
 40. Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę.
 41. „COVID” / wyjazd i wjazd do Polski / legalny pobyt i praca.
 42. Aneksowanie umów w trakcie procedury uzyskania oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 43. Kwestia tłumaczenia dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca.
 44. Akta osobowe / przetwarzanie danych cudzoziemców, a wymogi RODO.
 45. Uprawnienia, kwalifikacje, szkolenia i inne wymogi z zakresu bhp.
 46. Obowiązek tłumaczenia dokumentów cudzoziemskich.
 47. Dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę. 
 48. Praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 49. Możliwości zakończenia umów w trakcie trwania oświadczeń / zezwoleń na pracę / pobyt i pracę.
 50. Możliwość uzyskania zezwoleń na pracę / pobyt i pracę w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 51. Problem liczenia dozwolonych okresów pracy tymczasowej, a oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 52. Zagrożenia dla podmiotu i cudzoziemca będące następstwem nielegalnego powierzenia lub nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca.

WYKŁADOWCA

Slide

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu zatrudniania cudzoziemców, agencji zatrudnienia i prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ PROGRAM KONFERENCJI

CENA

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ