20-21 kwietnia 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
Wejście Alfa, 16. piętro, sala D

Warsztat – 21 kwietnia 2023

Praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców – kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole PIP i SG

W trakcie szkolenia / warsztatów prowadzący wyjaśni nowe regulacje oraz ich wpływ na dotychczasowy proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Chcesz się dowiedzieć m.in:

 • dla kogo nowe zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie różnice w postępowaniach pobytowych w zależności od złożonych dokumentów?
 • kiedy zezwolenia na pobyt będą wydawane na okres do 1 roku?
 • którzy obywatele Ukrainy muszą otrzymać zezwolenia na pobyt do 24.08.2023r.?
 • jak przygotować się na uchylenie przepisów „COVID-owych”?
 • jaki jest nowy elektroniczny dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy.
 1. Nowe – od 1 kwietnia 2023 r. zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy – NOWOŚĆ
  • kogo dotyczą;
  • cel zezwolenia;
  • sposób składania wniosków;
  • zasady uzyskania zezwolenia;
  • okres obowiązywania;
  • ograniczony zakres odmowy wydania.
 2. Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy – „uchodźców” oraz nie korzystających z specjalnych rozwiązań
  • „uchodźcy”, a legalne zatrudnienie;
  • obywatele Ukrainy pozostający w Polsce, a legalne zatrudnienie;
  • uchylenie przepisów „COVID”, a pobyt i zatrudnienie;
  • delegowania do UE obywateli Ukrainy, a dotychczasowe i specjalne dokumenty pobytowe.
 3. Uchylenie przepisów „COVID-owych” i ich wpływ na legalność pobyt cudzoziemców w Polsce – NOWOŚĆ
  • data zakończenia obowiązywania przepisów „covidowych;
  • przedłużenie terminu do złożenia wniosku o pobyt czasowy;
  • uznanie przekroczonego pobytu krótkoterminowego za legalny w Polsce;
  • przedłużenie ważności kart pobytu;
  • przedłużenie ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, przedłużenie ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”;
  • przedłużenie wiz krajowych;
  • przedłużenie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce;
  • przedłużenie terminu do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przedłużenie terminu do dobrowolnego opuszczenia w wykonaniu decyzji o zobowiązaniu do powrotu.
 4. Elektroniczny dokument pobytowy – NOWOŚĆ
  • kogo dotyczy;
  • zasady uzyskania;
  • okres obowiązywania;
  • sposób weryfikacji i korzystania z uprawnienia;
  • uprawnienia i okres legalizacji pobytu w Polsce;
  • możliwość i okres delegowania do UE bez dodatkowych dokumentów pobytowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wjazd obywateli Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. i jego wpływ na pracę. 
 2. Problem peselu i jego wpływ na niezarejestrowanych obywateli Ukrainy przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 3. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i jego wpływ na pracę na podstawie powiadomienia, oświadczenia lub zezwolenia na pracę.
 4. Zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy oraz zmiana warunków pracy.
 5. Problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy.
 6. Problem wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach.
 7. Odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 8. Zobowiązanie do powrotu, a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 9. Zezwolenia na pracę / pobyt i pracę obywateli Ukrainy bez wskazywania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i bez warunków zatrudnienia.
 10. Obywatele Ukrainy bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 11. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne” – uproszczona procedura dla obywateli Ukrainy.
 12. Czas pobytu na podstawie wizy Schengen / dokumentów państw UE / stampili
  w paszporcie, a możliwość pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.
 13. Pobyt turystyczny, a brak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt.
 14. Brak informacji w dokumencie państwa UE, a legalny pobyt w Polsce.
 15. Konsekwencje przebywania na terytorium UE cudzoziemców pracujących w polskich podmiotach bez wymaganych dokumentów pobytowych.
 16. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi.
 17. Obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę.
 18. Zakończenie studiów / uzyskanie dyplomu / polska uczelnia / uczelnia w Polsce, a praca bez zezwolenia.
 19. Procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce.
 20. Problem wykonywania prac polegających na kształceniu / działalności naukowej / dodatkowych czynności / pracy zdalne cudzoziemców na uczelniach / instytutach badawczych.
 21. Wynagrodzenie porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w „oświadczeniach”.
 22. Rejestrowanie / przerwa / zmiana / zakończenie pracy, a okresy „oświadczenia”.
 23. Zależności umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej w trakcie powierzania pracy na podstawie „oświadczeń”.
 24. Zabezpieczenie podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”.
 25. Błędy w procedurze / zmiany w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na pracę.
 26. Ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do Polski oraz w wykonywaniu pracy poza granicami Polski cudzoziemców zatrudnionych w polskich podmiotach.
 27. Ograniczenia dla cudzoziemców pełniących funkcje w polskich spółkach.
 28. Dopuszczalne zmiany w treść zezwolenia na pracę.
 29. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę.
 30. Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pracę.
 31. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 32. Problem minimalnego wynagrodzenia w zezwoleniach na pobyt / pobyt i pracę.
 33. Zmiana zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę, a nowe zezwolenie na pobyt / pobyt i pracę.
 34. Dodatkowa praca / czynności z obowiązkiem i bez obowiązku legalizacji pracy.
 35. Prawidłowe zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 36. Przejście cudzoziemca posiadającego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 37. Problem zmiany zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemców zwolnionych,
  z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 38. Zezwolenie na pobyt a wydanie / zmiana / ważność karty pobytu.
 39. Ograniczenia w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w „wysokich kwalifikacjach”.
 40. Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę.
 41. „COVID” / wyjazd i wjazd do Polski / legalny pobyt i praca.
 42. Aneksowanie umów w trakcie procedury uzyskania oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 43. Kwestia tłumaczenia dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca.
 44. Akta osobowe / przetwarzanie danych cudzoziemców, a wymogi RODO.
 45. Uprawnienia, kwalifikacje, szkolenia i inne wymogi z zakresu bhp.
 46. Obowiązek tłumaczenia dokumentów cudzoziemskich.
 47. Dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę. 
 48. Praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 49. Możliwości zakończenia umów w trakcie trwania oświadczeń / zezwoleń na pracę / pobyt i pracę.
 50. Możliwość uzyskania zezwoleń na pracę / pobyt i pracę w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 51. Problem liczenia dozwolonych okresów pracy tymczasowej, a oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 52. Zagrożenia dla podmiotu i cudzoziemca będące następstwem nielegalnego powierzenia lub nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Agenda szkolenia:

08.30 – 09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00 – 10.30 ZAJĘCIA
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 12.10 ZAJĘCIA
12.10 – 12.40 PRZERWA NA LUNCH
12.40 – 13.50 ZAJĘCIA
13.50 – 14.00 PRZERWA
14.00 – 15.00 ZAJĘCIA
15.00 – 15.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu zatrudniania cudzoziemców, agencji zatrudnienia i prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ PROGRAM KONFERENCJI

CENA

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ