Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Warsztat – 23 maja 2024

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w pytaniach i odpowiedziach

Slide

Wprowadzane zmiany w latach 2022-2024 spowodowały nie małe zamieszanie w poczynaniach osób odpowiedzialnych za proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Brak jednoznacznych przepisów, brak jednolitej ich wykładni niejako wprowadziły możliwości dla wydających decyzje oraz organów kontrolnych na stosowania odmiennych wzorców postępowań. Warsztaty pozwolą zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, urzędów wojewódzkich, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Warsztaty zostały przygotowane na postawie praktycznych problemów przekazywanych w trakcie szkoleń / warsztatów, kazusów prawnych oraz ujawnionych w czasie audytów oraz będących następstwem prowadzonych postępowań w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czy obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce nielegalnie pomimo obowiązywania ustawy „pomocowej”?
 2. Na jakich zasadach urząd wojewódzki może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie pobytu obywatela Ukrainy?
 3. Jak pobyt na terytorium Unii Europejskiej ma wpływ na możliwość pobytu i podjęcia pracy w Polsce?
 4. Na jakich zasadach obywatele Ukrainy nie będą mogli zmienić decyzji na pobyt i pracę?
 5. Czy i na jakich zasadach jest możliwa praca obywateli Ukrainy równocześnie na podstawie powiadomienia, oświadczenia oraz zezwolenia na pracę?
 6. Dlaczego podejmowane działania cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę mają wpływ na późniejszą zmianę zezwolenia na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy?
 7. Co jak urząd gminy odmówi nadania pesel UKR?
 8. Kiedy obywatel Ukrainy muszą opuścić Polskę?
 9. Na jakich zasadach można delegować kierowców poza granice Polski – Ukraina i pozostali cudzoziemcy?
 10. Jaki ma wpływ odmowa wydania decyzji oraz cofnięcie decyzji pobytowej na możliwość dalszego pobytu i pracy w Polsce?
 11. Kiedy zobowiązanie do powrotu wpływa na możliwość pobytu i pracy w Polsce?
 12. Jak dokumenty krótkoterminowe wpływają na pobyt w Polsce w ramach ruchu bezwizowego?
 13. Czy pobyt turystyczny wpływa na uzyskanie zezwolenia na pobyt?
 14. Jak brak informacji w dokumencie państwa UE wpływa na legalny pobyt w Polsce?
 15. Jakie są konsekwencje przebywania na terytorium UE cudzoziemców pracujących w polskich podmiotach bez wymaganych dokumentów pobytowych?
 16. Jakie są obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców z Unii Europejskiej i zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę?
 17. Jakie są obowiązki podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom studiującym / uczącym się w polskich i zagranicznych placówkach kształcenia?
 18. Jakie są obowiązki podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom wykładowcom / pracownikom naukowym – praca / dodatkowe czynności / pracy zdalna?
 19. W jaki sposób legalizować pracę cudzoziemca posiadającego dwa obywatelstwa?
 20. Kiedy wynagrodzenie porównywalnego ma wpływ na pracę cudzoziemca?
 21. Jak zabezpieczyć podmioty powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”?
 22. Jak zmiana miejsca pracy wpływa na „oświadczenie” / zezwolenie / informację starosty?
 23. Jaki wpływ na „oświadczenia” mają obowiązki informacyjne?
 24. Jakie są ograniczenia w przypadku przerwy / zmiany / zakończenia pracy na podstawie „oświadczenia”?
 25. Jakie miejsce pracy w przypadku pracy on-line, a jakie w przypadku pracy hybrydowej?
 26. Jakie są ograniczenia dla cudzoziemców pełniących funkcje w polskich spółkach?
 27. Jakie są dopuszczalne zmiany w treść zezwolenia na pracę?
 28. Czy minimalne wynagrodzenie ma wpływ na wydawane zezwolenia?
 29. Jak zabezpieczyć podmiot w procedurze oczekiwania na wydanie zezwoleń?
 30. Kiedy zmiana wynagrodzenie jest zmianą dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemca?
 31. Czy jeśli składamy wniosek o nowe oświadczenie / zezwolenie, należy wnioskować o anulowanie poprzedniego oświadczenia / zezwolenia?
 32. Czym załącznik nr 1 do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę rożni się w zależności od rodzaju wydawanego zezwolenia – osoby fizyczne/ specjaliści, naukowcy/ pracownicy naukowi / zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia?
 33. Czy urząd wojewódzki może odmówić wydania zezwolenia na pobyt i pracę / pracę sezonową z uwagi na posiadane dokumenty przez cudzoziemców?
 34. Kiedy jest możliwy powrót do pracy i jaki ma wpływ na dotychczasowe / nowe dokumenty?
 35. Jakie obowiązki w przypadku współpracy z obcokrajowcami na podstawie umów B2B przy postępowaniu w sprawie pobytu?
 36. Czy będąc w procedurze pobytowej można opuścić Polskę i wrócić?
 37. Kiedy decyzja legalizująca pobyt lub / i pracę jest ostateczna?
 38. Z jaką datą i kiedy powinna być zawarta umowa z cudzoziemcem pracującym / w procedurze?
 39. Czy będąc w procedurze można zmienić cel pobytu?
 40. Czy okres urlopu wypoczynkowego / bezpłatnego / wychowawczego ma wpływ na zezwolenia?
 41. Jak zmiana zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę, wpływa na nowe zezwolenie na pobyt / pobyt i pracę?
 42. Jak prawidłowo legalizować pobyt i pracę w razie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”?
 43. Jakie są ograniczenia w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w „wysokich kwalifikacjach”.
 44. Jak zabezpieczyć podmiot przez przed odmową wydania decyzji / uchyleniem / cofnięciem / wygaśnięciem zezwoleń?
 45. Jakie są ograniczenia w przypadku uzyskania / zmiany zezwolenia na pobyt w cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę?
 46. Jak są zależności pomiędzy zezwoleniem na pobyt a kartą pobytu?
 47. Na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować dodatkową pracę?
 48. Jakie są zależności umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej w trakcie powierzania prac cudzoziemcom?
 49. Czy dozwolone jest aneksowanie umów w trakcie procedury uzyskania oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę?
 50. Które dokumenty cudzoziemców możemy wymagać aby nie naruszyć przepisów „RODO?
 51. Czy jest obowiązek tłumaczenia dokumentów cudzoziemskich?
 52. Ile trzeba przechowywać dokumenty dotyczące pracy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenia?
 53. Które potrącenia z umowy o pracę / umowy cywilnoprawej są dopuszczalne? 
 54. Które dokumenty w oryginale, a które w kopiach?
 55. Jak zawierać umowy w trakcie trwania oświadczeń / zezwoleń na pracę / pobyt i pracę?
 56. Co z potraceniami dla komorników którzy występują z żądaniem potrąceń od cudzoziemców?
 57. Czy i jakie zezwolenie można uzyskać w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 58. Jakie jest podejście organów kontrolnych do uprawnień, kwalifikacji, szkoleń cudzoziemców?
 59. Kiedy tłumaczenie umowy i innych dokumentów ma wpływ na naruszenie przepisów prawa?
 60. Jakie są zagrożenia dla podmiotu i cudzoziemca będące następstwem nielegalnego powierzenia lub nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca?
 61. Kiedy PIP i SG stosuje karę, a kiedy stosuje inne nieregresyjne środki prawne?

Agenda szkolenia:

08.30 – 09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00 – 10.20 ZAJĘCIA
10.20 – 10.30 PRZERWA
10.30 – 11.50 ZAJĘCIA
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.20 ZAJĘCIA
13.20 – 13.50 PRZERWA NA LUNCH
13.50 – 15.00 ZAJĘCIA
15.00 – 15.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu zatrudniania cudzoziemców, agencji zatrudnienia i prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ PROGRAM KONFERENCJI

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ 1150 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ 950 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ 600 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ 600 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 10.05)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ